Tagastused

TAGASTAMINE

 • Tarbijast Kasutajal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, edastades vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga e-posti aadressile info@eurosec.ee ning tagastades Toote oma kulul Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti. Tarbijast Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks esitada taganemisavalduse vabas vormis või kasutades sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, mis on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001

 • Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki Toote pakendis sisaldunud esemeid ja kogu Tootega kaasas olnud dokumentatsiooni.

 • Kasutaja on kohustatud avama Toote originaalpakendi ettevaatlikult ja Toodet kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Kasutaja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Veendumaks Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Kasutaja käsitlema ja kasutama Toodet üksnes nii nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Kui Toote sobivuse väljaselgitamiseks on vajalik Toote kasutamine, siis loetakse Toode kasutamata Tooteks, kui Toode on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Toote kättesaamisel. Juhul, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Kasutaja taganemisõiguse.

 • Taganemisõigus 14 kalendripäeva jooksul ei kehti järgnevate Toodete puhul:

 • Tooted, mis riknevad või vananevad kiiresti;

 • Tooted, mis on valmistatud Kasutaja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

 • Tooted, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt teatavad riideesemed) ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;

 • muud Tooted, mille puhul on taganemisõigus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

 • Kasutaja ei saa müügilepingust taganeda Kasutustingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, va kui vastava taganemisõiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.

 • Tagastatud Toodete eest tagastatakse Kasutaja arveldusarvele vastavate Toodete ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättetoimetamisest Eurosecile tingimusel, et sama tähtaja jooksul on vastavad Tooted tagastatud Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti.

 • Punktis 6.1. toodud taganemisõiguse korral on Kasutajal õigus vahetada Toode mõne muu Euroseci poolt müüdava Toote vastu. Sellisel juhul tasaarvestavad Kasutaja ja Eurosec tagastatud Toote eest tasutud summa ja uue Toote müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt müügilepingule.